Takahashi //  35 - 40cm

 

Takahashi // 35 - 40cm