Kobayashi // Sansai // 45-50cm

 

Kobayashi // Sansai // 45-50cm